Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Bulíček, Josef
dc.date.accessioned 2017-02-07T16:31:23Z
dc.date.available 2017-02-07T16:31:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66917
dc.description.abstract Soubor publikovaných vědeckých prací je zaměřen na vybraná témata z oblasti přestupních uzlů veřejné hromadné osobní dopravy. Předmětem řešení je vedení linek veřejné hromadné osobní dopravy v hvězdicovitém uspořádání, aspekty zastavování a projíždění spojů, problém sjíždění spojů na stanovištích v terminálech veřejné hromadné osobní dopravy, přípojové vazby v případě nemožnosti vytvoření uzlu ITJŘ z důvodu nedostatečně dlouhého pobytu spojů pro obousměrný přestup a simulační posouzení přestupních uzlů v kontextu spolehlivosti přestupních vazeb. Využity jsou metody dopravního modelování, včetně modelu v softwaru OmniTRANS a simulačního modelu vytvořeného autorem v prostředí Microsoft Excel. Návrhy řešení jsou zaměřeny jak na možnosti prohloubení vyhodnocovacích přístupů a nástrojů, tak na možnosti zlepšení v praxi. Stěžejním kritériem, zejména závěrečné části, je provozní spolehlivost. cze
dc.format 133 s. + CD-ROM cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights pouze v rámci univerzity (přílohy) cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject provozní spolehlivost cze
dc.subject přestupní uzly cze
dc.subject simulace cze
dc.subject veřejná hromadná doprava cze
dc.subject time schedules eng
dc.subject operational reliability eng
dc.subject interchanging nodes eng
dc.subject simulation eng
dc.subject public mass transport eng
dc.title Integrace systémů osobní dopravy - technologie provozu přestupních uzlů cze
dc.title.alternative Integration of Passenger Transport Systems - Technology for Operation of Interchanging Nodes eng
dc.type habilitační práce cze
dc.date.accepted 2016
dc.description.abstract-translated The set of published scientific works is focused on selected themes from the field of interchanging nodes of public passenger mass transport. The objects of solution are: design of star-shaped lines, aspects of stopping and passing of transport connections, problem of conflicts of connections at stops in public passenger transport terminals, interchanging relations in the case of impossibility to create a node of integrated periodic time schedule due to insufficient dwell times of connections for interchange in both directions and simulation evaluation of interchanging nodes with regard to operational reliability of interchanging relations. Methods of transport modelling are utilized, including the model designed in the OmniTRANS software as well as simulation model in Microsoft Excel designed by author. The solution proposals are focused on possibilities of improvement of accesses and methods for evaluation as well as on possibilities of practical operation improvement. The main criterion used especially in the final part is operational reliability. eng
dc.thesis.degree-name Doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D35462


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet