Analýza faktorů rozvoje obcí

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Sobotka, Martin cze
dc.contributor.author Nejedlá, Veronika
dc.date.accessioned 2011-07-11T19:57:53Z
dc.date.available 2011-07-11T19:57:53Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39304
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou faktorů rozvoje obcí. V práci je popsána charakteristika a struktura municipalit. Jejich majetek a rozpočet. Další část je věnována regionálnímu a místnímu rozvoji, a to včetně místního ekonomického rozvoje. V praktické části jsou charakterizovány faktory rozvoje obcí a poté je provedena analýza těchto faktorů. Analýza je aplikována na dotazníkovém šetření na vybraném vzorku dvanácti obcí z Pardubického kraje. Cílem práce je klasifikace faktorů rozvoje obcí a zhodnocení těchto faktorů pomocí vhodné metody. V diplomové práci byla použita Saatyho metoda párového srovnávání. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 3528624 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Obec cze
dc.subject rozpočet obce cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject místní rozvoj cze
dc.subject místní ekonomický rozvoj cze
dc.subject faktory rozvoje obcí cze
dc.subject Saatyho metoda párového srovnávání cze
dc.subject Municipality eng
dc.subject budget of municipality eng
dc.subject regional development eng
dc.subject local development eng
dc.subject local economic development eng
dc.subject factors of development of municipalities eng
dc.subject Saaty's method of pair comparison eng
dc.title Analýza faktorů rozvoje obcí cze
dc.title.alternative Analysis of Factors in The Development Community eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Těžký, Lukáš cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes factors of development of municipalities. It describes characteristics and structure of municipalities. Their property and budget. Other part is dedicated to regional and local development including local economic development. In the practical part are characterized factors of development of municipalities and, afterwards, these factors are analyzed. The analysis is applied in questionnaire research at chosen panel of twelve municipalities of the Pardubice region. The objective of the thesis is classification of the factors of development of municipalities and their assessment by appropriate method. The thesis utilizes Saaty's method of pair comparison. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D24615
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka v průběhu obhajoby odpovídala na následující otázky: Otázky vedoucího práce: 1. Jaká kritéria lze použít pro strukturování statistického souboru dat? 2. V Pardubickém kraji je významnou měrou zastoupena skupina velmi malých obcí. Jakou lze očekávat změnu v pořadí zkoumaných faktorů u těchto malých obcí? Bylo by nutné zahrnout do analýzy také jiné faktory? Otázky oponenta: 1. Jaká doporučení pro rozvoj by autorka předala jednotlivým obcím s ohledem na výsledky dotazníku? 2. Jaké výsledky dotazníku bychom mohli očekávat u obcí nad 10 000 obyvatel? 3. Jak obce mohou reagovat na demografické trendy v rámci určení prioritních oblastí pro rozvoj? cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet